Dari


 
 
 
 

ساره ابوی


3:15
مدت


 به آن عده از موسیقی دانان ، شعرا و نویسنده گان و همچنان خبر نگاران ، نویسنده گان انترنت و فلم سازان که بخاطر اظهار عقاید شان از طریق کارکرد های هنری مورد تعقیب و تخویف قرار می گیرند بائیست توجه خاص مبذول داشت.
از پروگرام فریموس.


Translation to English
Go to topدر بارۀ فریموس

فریموس – فاروم جهانی موسیقی و سانسوریک نهاد غیر وابسته جهانی است که در دفاع علیه فشار بر موسیقی گران و کمپوزیتور ها در سراسر جهان قرار دارد.

فریموس یک سازمان دارای اعضای خود است که مقر دارالانشای آن در شهر کوپن هاگن ِ دنمارک میباشد. فریموس عمدتأ از جانب SIDA

یعنی سازمان سویدنی همکاری های بین المللی بخاطر انکشاف تمویل میگردد. 

   

فریموسدر اولین کنفرانس جهانی موسیقی و سانسور منعقدۀ کوپن هاگن در ماه نوامبر 1998 بنیاد گذاشته شد.

این کنفرانس ، جمع وسیعی از موسیقی گران ، ژورنالیستان ،محققین ، صنایع گران موسیقی و فعالین دفاع از حقوق بشر را جهت بررسی و تحقیق مسایل مربوط  به موسیقی و سانسور آن گرد هم جمع نموده بود.

تشویش وسیع از موجودیت سانسور موسیقی ، اشتراک کننده گان این کنفراس را واداشت تا به ایجاد یک نهاد جدید یعنی فریموس پرداخته شود.

خطوط راهنمایی این سازمان را پرنسیپ های اساسی مندرج در اعلامیۀ حقوق بشر در رابطه با موسیقی گران و کمپوزیتور ها تشکیل میدهد. دارلانشای فریموس در ماه اگست 2000 بنیاد گذاشته شد.
 

فعالیت های فریموس

اهداف ما عبارت اند از:

• تثبیت تخلف و بحث بر اثرات موسیقی در زندگی

  اطلاع در مورد تخطی به رسانه ها ، سازمانهای حقوق بشر و افکار عامه

حمایت از موسیقیدانان در وقت ضرورت و توجه به مصایب ایشان

ایجاد و انکشاف یک شبکه جهانی در حمایت از موسیقیدانان و آهنگسازان تهدید شده

به ما بپیوندید !

شما میتوانید به حیث عضو به فریموس بپیوندید و از فعالیت های آن پشتیبانی نما ئید . شاید ما نتوانیم سانسور موسیقی را مانع شویم . اما ، ما میتوانیم با هم عرصه را برای نیرو های سرکوب گر چنان تنگ بسازیم که به هدف خود دست نیابند .

Freemuse 
Nytorv 17, 3rd floor 
DK-1450 Copenhagen K 
Denmark 

تلیفون تماس :

(+45) 33 32 10 27

راپور در مورد سانسور موسیقی در افغانستانGo to top
News in English

about Afghanistan on freemuse.orgNorway/UK: “My first love was always music”
Interview with Deeyah and video clip of the session ‘STOP THIS FILTH: ARTISTS UNDER THREATS’ at the conference ‘All that is Banned is desired’.
14 December 2012
Music & Islam – what’s the big fuss?
In Pakistan and Afghanistan, the Taliban continues to attack musicians and music shops, but what is the position on music in Islam?
04 September 2012
Afghanistan: Religious leaders stopped ‘immoral’ eid celebration concert
An eid celebration concert by Shafiq Mureed was cancelled after local mullahs had labelled his music ‘immoral’
22 August 2012
Afghanistan: Music is making a comeback
Central Asia Online reports: After decades of civil war and the Taliban’s ban on music, Afghanistan is trying to resuscitate music
04 July 2012
Denmark: Support from Roskilde Festival Charity Society for artists at risk
Freemuse received a grant of 66,000 euro from Roskilde Festival Charity Society to sustain and develop networks in West Africa, MENA, Pakistan and Afghanistan
01 June 2012
Afghanistan: Freemuse workshop in Kabul
At a workshop in Kabul participants from all over the country identified some of the key problems that make life difficult for Afghan musicians and composers.
25 November 2011
Afghanistan: First rock music festival
Afghanistan’s first rock music festival, ‘Sound Central – The Central Asian Modern Music Festival’ is an advocacy event for freedom of expression at a critical time.
14 September 2011
Afghanistan: They play rock music in Afghanistan – and get away with it
The multinational rock trio White City from Kabul explains what it involves to play rock music in today’s Afghanistan
15 August 2011
Afghanistan: Official sacked over concert with singers without headscarves
The organiser of a concert where the singers appeared on stage without headscarves was fired after religious elders had complained that this was inappropriate
08 April 2011
Music Freedom Day: Local ownership creates diversity of innovative events
Music Freedom Day 2011: An exiled DJ returns to Kabul, music is smuggled out from Burma, and Freemuse hands over an award to an imprisoned singer in Cameroon
09 March 2011Go to top
About the Taliban on freemuse.orgMusic & Islam – what’s the big fuss?
In Pakistan and Afghanistan, the Taliban continues to attack musicians and music shops, but what is the position on music in Islam?
04 September 2012
Afghanistan: Music is making a comeback
Central Asia Online reports: After decades of civil war and the Taliban’s ban on music, Afghanistan is trying to resuscitate music
04 July 2012
Pakistan: We want to defeat terrorism through music, says culture minister
Interview with Mian Iftikhar Hussain, Khyber Pakthunkhwa’s culture minister, who wants to reverse the policies of the former MMA government which banned musical concerts
19 March 2012
Pakistan: Music returns to some of Pakistan’s tribal areas
In parts of Pakistan’s tribal areas, music is starting to return, reported Free Speech Radio News in a well-produced radio report on 16 January 2012.
18 January 2012
Afghanistan: Freemuse workshop in Kabul
At a workshop in Kabul participants from all over the country identified some of the key problems that make life difficult for Afghan musicians and composers.
25 November 2011
Pakistan: Taliban campaign against music still in full swing
Militants bombed or torched more than a dozen music shops in the second week of November 2011 in Khyber Pukhtunkhwa province and North Waziristan
16 November 2011
Pakistan: Freemuse network will document attacks on musicians
At a two day workshop held in Islamabad 12-13 November 2011 a Pakistani network was set up in support of musicians and composers at risk
15 November 2011
Pakistan: Bomb blast destroys music and video market in Peshawar
Six people were killed and over 37 injured in a bomb explosion on 19 September 2011 that targeted a music and video CD market in Peshawar
21 September 2011
Pakistan: Broad instability spelled an end to art in Swat Valley
World Policy Institute has published an in-depth article about the development for artists in Swat Valley since 2007, written by Shaheen Buneri
14 September 2011
Pakistan: Threats from the Taliban sends sarod player into exile
Asad Qazalbash, Pakistan’s only accomplished sarod player, has left the country due to a declaration by the Pakistani Taliban that music is un-Islamic
22 August 2011